Asphalt 8 Airborne+ is here. Frist look to play. V1Bình thường tôi làm youtube từ lúc 2 giờ chiều đến 1 giờ sáng. Ngày nào cũng nào youtube vào khung giờ trên. Theo mũi giờ Hà Nội.
Normally I do youtube from 2pm to 1am. Every day youtube at the above time frame. According to Hanoi time.
Khi làm youtube đầu tiên là quay video,. Thứ hai là chỉnh sửa, và ghép video. Chỉnh sửa và ghép video có thể mất hàng tiếng đồng hồ. Nên rất mệt. Thứ ba là đăng video lên youtube. Riêng chỉnh sửa video, ghép video và đăng video lên youtube đã tốn tận từ 2 đến 9 tiéng mỗi ngày.
When doing youtube, the first thing to do is record videos. The second is editing, and merging videos. Editing and merging videos can take hours. So very tired. The third is to post the video to youtube. Particularly, editing videos, merging videos and posting videos on youtube takes from 2 to 9 hours per day.
Bất cứ ai cũng phải giữ yên lặng khi tôi ngủ. Để hôm sau có sức làm video.trên Youtube.
So anyone has to keep quiet while I sleep. To have the strength to make videos on youtube the next day.
Kênh của tôi chuyên làm mọi game đua xe và một số game khác. Không để dính bản quyền và nguyên tắc cộng đồng trên youtube. Hãy đăng ký kênh, ấn chuông rồi ấn(chạm) tất cả sẽ có thông báo mới nhất. Thứ nhất(đầu tiên) là chia sẻ video, thứ hai là hãy đăng ký kênh. Rồi ấn(chạm) chuông chọn tất cả. Sẽ nhận thông báo mới nhất của kênh của tôi.
My channel specializes in all racing games. Some other games. No copyright and community guidelines on youtube. Please subscribe to the channel, press the bell and then press (touch) all will have the latest notifications. The first (first) is to share the video, the second is to subscribe to the channel. Then press (touch) the bell to select all. Will get the latest notifications of my channel.
Đây là video chuyên gia đua xe. Phẩn lớn sẽ công chiếu 10 giờ sáng hằng ngày theo mũi giờ GMT +7 /This is a racing expert video. Most of them will premiere at 10 am every day by the hour GMT+7
Lưu ý Kênh của tôi là đua xe.
Link tải game dưới mô tả của video này./Link to download the game under the description of this video.
Ios

Android/apk

Link my tiktok
Link tiktok của tôi

#Asphalt89 #Rebelracing #Ipadair2 #oppoa3s #Vietnam

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *