Naayil – Aatrox vs Crazy Bel'Veth – League of Legends #shorts



Credit:

Subscribe to Czokled for more videos 🧡
💗Instagram:
💜 Twitch:
❤️️Youtube (future channel):

#LeagueOfLegends #LoL #Czokled #shorts #리그오브레전드 #aatroxmontage #aatrox #naayil

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *