VIDEO Tiếng Gọi Lòng Chúa Thương Xót | Thứ Năm Tuần XII Thường Niên – 23/06/2022Cha Giuse Trần Đình Long
-Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn
-Lòng Chúa Thương Xót

official Tín Thác

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.